!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage projekt Lofotengatan 1

Entreprenaden för garagebyggnationen fortlöper bra, vintervädret har ställt till det lite och de ligger tre veckor efter tidplanen. Det
kommer att arbeta i kapp under våren.  Nedan några bilder på hur byynationen framskrider

Bild 1          Bild 2              Bild 3           Bild 4

14 april 2018

 

Nu har bygget av det nya garaget startat.
Arbetet kommer att pågå under 2018 och vi räknar med att
kunna flytta in den 1 december 2018. Projektet leds av HSB Stockholm och anlitad entreprenör är Specialbetong Stockholm AB.
Styrelsen kommer att sammanställa en redovsining i enlighet med beslut på extrasträmman och redovisa detta på en extra stämma senare i vår.  Aktuella bilder, se nedan

Bild 1            Bild 2              Bild 3             Bild 4 

18 februari 2018

Nu börjar bygget av vårt nya garage
Nu har vi fått alla tillstånd från Stockholms Stad, inkusive startdokument för att börja bygga det nya garaget. Till att börja med görs ett grundligt markarbete inkusive pållning och byggbodaran för arbetarna, som gör jobbet, finns på plats

Bild 1              Bild 2             Bild 3

22 december 2017 

Snart är hela det gamla garaget rivet
Några bilder från 9 septenber nedan

Bild 1              Bild 2             Bild 3

Rivningsarbetet av garaget fortgår enligt vår planering och
några bilder (se nedan
31 augusti 2017

Bild 3               Bild 4            Bild 5


Rivningen av garaget har nu påbörjats
och en del av det gamla garaget har tagits bort.  Nedan 2 bilder på detta
23 augusti 2017 

Bild 1                     Bild 2

Här följer en redovisning av garageprojektet Lofotengatan 1

Allt som görs och gjort är förstärkning för nertagning av garagebyggnaden utan att skada omgivningen innan byggsemestern (juli månad) byggnaden frilagts runt om och nu förstärker man omgivningen för att hindra jordras både genom spontning och betongsprutning.  Bilder från byggrivningarna nedan

 Bild 1      Bild 2         Bild 3        Bild 4

10 augusti 2017

Start av rivningen påbörjat för garaget den 20 juni 2017
Nu har grävningarna båbörjats för att ta bort jordmass mm kring garaget utanför de yttre väggarna.  Det sker för att jordmassorna inte ska förflyttas in mot garaget , när väggarna rivs

Styrelsen kallade till en extra föreningsstämma den 1 juni 2017 för beslut om
Garaget Lofotengatan 1
Beslut:  Beslutades om rivning av garaget och uppförande av nytt
              garage på samma plats.
              Beslutades att styrelsen ska ta fram förslag på finansiering
              av projektet ch återkomma med detta till ett nytt extra
              förenings

Se länk här

Tillfälligt Grovsoprum När garaget ska rivas.
Vi ställer upp en container på stora Stavangergården och en på Lofotengården denna vecka, som är tillfälliga grovsoprum 

Det gör vi för att alla som bor här ska ha möjlighet att slänga sina grovsopor då grovsoprummet i garaget är stängt eftersom det ska rivas och ett nytt garage byggas.
Det är endast till för oss som bor i Brf Vikingen i Kista.
Ni använder det som ett ordinarie grovsoprum och är noga med att sortera ert avfall i de behållare som finns inne i containerna.
Du får lämna saker du har hemma som du inte längre vill ha eller behöver!

Det här får du absolut inte kasta i grovsoprummet:
- Vitvaror
- Byggavfall
- Miljöfarligt avfall
- Stora , skrymmande möbler
- Hushälls-sopor
- Matrester
- TV-apparater
- Datorer

Tänk på att det också finns möjlighet att sortera plast, glas, kartong, tidningar, batterier och konservburkar i behållare vid vändplan Narviksgatan! Missbruka inte dessa containrar för då tas de bort och möjligheten för dej till en enkel sophantering försvinner
14 juni 2017

Offert från SBS, Specialbetong Stockholm 27.4.2017 för rivning av P-garage (Trömsö 5).  Efter extra föreningsstämma kan styrelsen besluta om denna offert

Information på vår hemsida:
Garaget Lofotengatan 1 ska tömmas 2017-04-26
Vi ska riva vårt garage på Lofotengatan 1 för att sedan bygga ett nytt på samma plats. Det är därför nödvändigt att alla bilar flyttas ut från garager senast söndag 14 maj 2017
Vi rekommenderar de som har plats i garaget att kontakta HSB-kontoret i Akalla för att hyra hos grannföreningen Brf Lofoten
Det brev som samtliga, som hyr plats i garaget fått, finns även 3 andra aktörer som skulle kunna hyra ut parkeringsplatser
Styrelsen Brf Vikingen 

Styrelsen har i vintras (2017) kontaktat Ellevio om vår planerade rivning av garaget.
Den del av garagebyggnaden, mot vändplan Lofotengatan, där det finns en stor en central som distribuerar all el till oss och Brf Lofoten.
De har bytt all utrustning och moderniserar ställverken under våren och nu är allt klart. Denna del av garagebyggnaden kommer att vara kvar i nuvarande utformning.

Styrelsen har i början av år 2017 kontaktat Fortum Värme med anledning av att vi planerade att riva garaget. Fortum Värme har rör genom garaget för distribution av fjärrvärme.  Fortum Värme har under våren lagt nya distributionsrör, som ansluts direkt till våra fastigheter, och på så sätt
fått all distribution från dem till våra fastigheter utan att behöva använda rören genom garaget.  Detta arbete blev klart i april 2017 och den 2 maj gjordes omläggningen klar.  Detta har gjorts utan att Brf Vikingen behövt betala något.

I Vi i Brf Vikingen nr 2 våren 2017  ”Ordförande har ordet”
Garaget Lofotengatan Garaget på Lofotengatan skall rivas och ett nytt garage uppförs på samma plats. En extrastämma om garaget hålls den 1:a juni klockan 18:00 i Folkets Husby separat kallelse för detta är skickad samt uppsatt i samtliga portar. Vi är tacksamma för att nästan alla som haft bilar i garaget och p-däcket har flyttat sina fordon De tre som är kvar kommer att flyttas och förhoppningsvis är de redan borta medan ni läser detta.

I Vi i Brf Vikingen nr 1 våren 2017  ”Ordförande har ordet”
Garaget Lofotengatan Garaget på Lofotengatan skall rivas och ett nytt garage uppförs på samma plats. Information för de som fortfarande har parkering där har precis skickats ut och den infon innehåller bla slutdatum för parkering är 30 april Mer information kommer om detta och en extra stämma kommer att hållas i detta ämne.

Ansökan om bygglov för att riva garaget och bygga ett nytt på samma plats
Beslut från Stockholms Stad, Stadsbyggnadsnämnden 16.12.2016
Se länk här

I årsredovisningen 2015/2016, november 2016, finns information och i samband med årsstämman och förmötet i november 2016 gavs information om aktuella läget, samt möjlighet för närvarande medlemmar att få svar på frågor.

Eftersom renovering av garaget är ett mycket stort och kostsamt projekt beställdes ytterligare besiktning av Ramböll.

Garaget på Lofotengatan 1 har inventerats och besiktigats. Borrprov har tagits. Efter analyser kan konstateras att det föreligger ett behov av renovering.

I Vi i Brf Vikingen nr 3, hösten, 2016 ”Ordförande har ordet”
Vi får mycket frågor runt garaget på Lofotengatan och när det där påbörjas arbeten. Vi har för tillfället inte något startdatum eller slutdatum utan får be om att få återkomma i en separat information i detta ärende i portar och på hemsidan.

Genomförd besiktning av garaget:
Ramboll
gjorde tillståndsbedömning garage, Brf Husby1 16.3.2016 34 sidor
Se länk här

I Vi i Brf Vikingen nr 1 februari 2016 "Ordförande har ordet"
Det är bråda dagar nu mycket av min tid upptas av att prata med medlemmar som har frågor om garagerenoveringen. Det första jag vill säga är att vi inte vet när renoveringen startar. Vi måste säga upp parkeringsplatserna nio månader innan byggstart men det kan vara så att bristerna i garaget är så allvarliga att vi måste starta redan i sommar. Fler provtagningar på betongen har gjorts och en grundlig syn har genomförts och vi väntar på resultaten.

I årsredovisningen 2014/2015, november 2015, finns information och i samband med årsstämman och förmötet i november 2016 gavs information om aktuella läget, samt möjlighet för närvarande medlemmar att få svar på frågor.

Offert erhölls 23.9.2015 från HSB-konsult Billy Molin/Tor Powell som styrelsen antog. Billy Molin har arbetat med att renovera Brf Lofotens garage, samt redovisat erfarenheter kring detta.

Garaget på Lofotengatan 1 har inventerats och besiktigats. Borrprover har tagits. Efter analys kan konstateras att det föreligger ett behov av renovering.

I Vi i Brf Husby nr 3 augusti 2015
Besiktning av garaget Lofotengatan 1 Vårt garage på Lofotengatan har nu besiktigats av en betongexpert och det finns åtgärder som måste åtgärdas. Vi kommer att ta fram ett program och planera in åtgärderna under 2016.

Genomförd besiktning av garaget:
Besiktning av Parkeringshus
Lofotengatan 1, KV Tromsö Husby 13.5.2015 av Mats Jönis Byggkonsult AB  12 sid

Se länk här

I Vi i Brf Husby nr 2 april 2015:
Besiktning av garaget Lofotengatan 1  Vi kommer att under våren låta besiktiga vårt garage på Lofotengatan 1. Vi har noterat att det finns sprickbildningar och att det förekommer vatteninträngning och byggnadsingenjör Mats Jönis med betongkonstruktioner som specialitet kommer gå igenom garaget. Han kommer att ta betongprover på ett flertal ställen. När vi får rapporten kommer vi att ta ställning till vad som måste göras och när det behöver vidtags några åtgärder.

Styrelsen har under flera års tid jobbat med denna aktuella fråga, nämligen om behovet av renovering eller rivning/bygga nytt av befintlig fastighet, som är en del av Brf Vikingens fastighetsbestånd
En projektgrupp i styrelsen för garaget bildades 2015 med Taylan Inal, Bo Sundin och Rune Pettersson

Genomförd besiktning av garaget:
Betongbesiktning av Garaget
med samman ställning 12.9.2014 10 sidor från T&T samt årlig besiktning garaget 2014 8 sidor
Se länk här 

Årlig besiktning  Garaget Lofotengatan 1   2014

Länk till bild 1     Länk till bild 2    Länk till bild 3

Länk till bild 4     Länk till bild 5    Länk till bild 6