!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering/ombyggnad

                     

Regler för ändring i lägenhet

Styrelsen måste godkänna

För omfattande renoveringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande som prövar varje ansökan om förändring av lägenhet i samarbete med vår förvaltare Spetsudden. Nedan följer information om ansvarsförhållande, generella ordningsregler vid renovering samt en ansökningsblankett för ifyllnad.

Vad är väsentliga ändringar?

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

1. Ingrepp i en bärande konstruktion

2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,

3. Annan väsentlig förändring av lägenheten

4. Du får inte sätta igen ventilation, eller ändra till annan typ av
    ventilation. Du får inte dra in vatten eller avlopp till
    uthyrningsrum eller andra utrymmen i lägenheten. Du får heller
    inte installera ett pentry/minikök i uthyrningsrum eller på andra
    plats i bostaden 

Ansökan om tillåtelse för renovering skall ställas till vår förvaltare SBC som på styrelsens anmodan utför utredning om- och utfärdar tillstånd för renoveringsåtgärder. Ansökan skall utföras på bifogad ansökningsblankett, kompletteras med förklarande ritningar och skickas till vår förvaltare Spetsudden.

Byggherre.

Byggherre är enligt 9 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare.

Med andra ord – den bostadsrättshavare som låter utföra renoveringsarbeten i sin bostadsrätt är byggherre för renoveringen och tillika ytterst ansvarig för arbetets utförande och även för de konsekvenser som kan komma av renoveringen såväl under entreprenadens utförande som efter entreprenadens slutförande. Detta gäller oavsett om arbetet utförs i egen regi eller av anlitad entreprenadfirma samt är oberoende av renoveringens omfattning.

Vid förändringar i våtrum skall gällande våtrumsregler följas, vilket även detta åligger byggherren att tillse.

Byte av väggbrunn mm i badrum

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Vid renovering av badrum byter bostadsrättsföreningen ut väggbrunnen och avstängningsventiler för vatten.

Tillåtna tider för arbetet

Det är mycket viktigt att respektera sina grannar och störande arbeten skall minimeras så mycket som det är möjligt. Störande arbeten får som allra mest pågå under nedan angivna tider. Byggherren ansvarar själv för att dessa tider efterföljs.

Vardagar 09:00 – 19:30

Lördag, söndag, övriga helgdagar kl 09.00 - 15.00

Grannar skall skriftligen informeras om renoveringen, av byggherren, via brev eller anslag i entréport. I informationen skall framgå vem som renoverar och kontaktuppgifter till denne.

Nedan finner du en blankett för att söka styrelsens tillstånd för ombyggnad i din bostadsrätt.

 

 

Dokument

Forandringar_i_lagenheten_BRFVikingen.pdf 2017-01-20